Adatvédelmi Tájékoztató

I./ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZOLGÁLTATÓINK ADATAI (továbbiakban GaO C):

1./ Szlovákia:
Név: GaO C – PS spol. s r.o.
Székhelye: Jánošíkova 1644/4, 986 01 Fiľakovo
Cégjegyzékszám
: 45291446
Adószám: SK2022923749
Képviselők: Németh Attila ügyvezető, Varga Attila ügyvezető
Elektronikus levelezési cím: info@validbest4you.eu

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Varga Attila
Tel: +421 948 024 166
E-mail: dataprotect@validbest4you.eu

Jelen szerződési feltételek a GaO C által a www.validbest4you.eu honlapon keresztül (online felület) nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, valamint fontosabb információkat tartalmazza.

II./ ADATVÉDELEM
1./ Adatvédelem
   1.1/ Személyes regisztráció

A GaO C-PS spol. s.r.o (VALID BEST4YOU), MLM (multi-level-marketing) rendszerben értékesíti termékeit, így a termékek vásárlására kizárólag a hálózathoz való csatlakozással együtt van lehetőség.

A regisztráció során az Érintett a GaO C „VALID BEST4YOU klubtagsági megállapodását” köteles kitölteni, amelyen az alábbi természetes személyes adatait köteles megadni:

Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Tárolás időtartama Adattovábbítás
Név
Kapcsolattartás és beazonosítás
Számviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítése
Utolsó számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év
Külsős szoftverfejlesztő
E-mail vagy faxszám
Kapcsolattartás
Szerződés teljesítése
Jogviszony megszűnését követő 5 év
Telefonszám
Kapcsolattartás
Szerződés teljesítése
Számlázási cím
Számla kiállítása kötelezettség teljesítése
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Száma kiállítása évének utolsó napját követő 8 év

   1.2./ Termékvásárlás már regisztrált Klubtag esetén
Már korábban regisztrált Klubtag vásárláskor az Érintettnek a GaO C (VALID BEST4YOU) „Termékrendelő” űrlapját szükséges kitölteni, amelyen az alábbi természetes személyes adatait köteles megadni:

Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Tárolás időtartama Adattovábbítás
Név
Kapcsolattartás és beazonosítás
Számviteli törvényben foglaltak és szerződés teljesítése
Utolsó számla kiállítása évének utolsó napját követő 8 év
Külsős szoftverfejlesztő
Számlázási cím
Számla kiállítása kötelezettség teljesítése
Jogszabályi kötelezettség teljesítése
Száma kiállítása évének utolsó napját követő 8 év
GaO C (VALID BEST4YOU) azonosító
Érintett klubtag beazonosítása a rendszerben
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Utolsó vásárlást követő 1 év

   1.3./ Névjegykártya rendelés
Már korábban regisztrált Klubtagnak lehetősége van egységes VALID BEST4YOU -s névjegykártyát rendelni, amelyhez az alábbi adatait szükséges megadnia:

Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Tárolás időtartama Adattovábbítás
Név
Kapcsolattartás és beazonosítás és feltüntetés a névjegyen
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Utolsó vásárlást követő 1 év
Kft. (.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
E-mail cím
Telefon
Gao c (VALID BEST4YOU) azonosító
Érintett klubtag beazonosítása a rendszerben és feltüntetés a névjegyen

   1.4./ Gépjárműmatrica rendelés
Már korábban regisztrált Klubtagnak lehetősége van egységes VALID BEST4YOU gépjárműmatricát rendelni, amelyhez az alábbi adatait szükséges megadnia:

Adatkategória Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Tárolás időtartama Adattovábbítás
Név
Kapcsolattartás és beazonosítás
Szerződés teljesítéséhez szükséges
Utolsó vásárlást követő 1 év
Kft. (.
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Gao c (VALID BEST4YOU) azonosító
Érintett klubtag beazonosítása a rendszerben

2./ Adattovábbítás regisztrált tagok esetén:

a) A GaO C más VALID BEST4YOU tagok részére (felső 20 szponzornak) a Klubtag nevét, kapott azonosítóját, vásárlásait továbbítja az üzleti tevékenységgel kapcsolatos jutalék-, bónusz-, visszatérítés-nyilvántartás céljából, mely alapján jogosult minden Klubtag jutalékra, így az a jutalékelszámolás részét kell, hogy képezze.

b) A Klubtag a regisztrációkor hozzájárulhat ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait a felső 3 szponzorának telefonos és e-mail elérhetőségét a GaO C megadja a kapcsolattartás, sikeres hálózatépítés céljából.

c) A GaO C cégcsoport az Európai Unióban és az EU-n kívül is végez gazdasági tevékenységet, így előfordulhat, hogy a regisztrált Klubtag felső vonalán nem Eu-s állampolgár is található. Ebben az esetben a nem Eu-s állampolgár előfordulhat, hogy olyan GaO C cégcsoport tagja, mely 3. országban rendelkezik székhellyel (USA). Az Európai Bizottság elismerte az Egyesült
Államok megfelelő védelmi szintjét (Bizottsági lista: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en);

d) A GaO C külső tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, és a könyvelési feladatokra bízott meg külső személyt, így ezen célból a megadott adatok továbbítására kerül sor így betekintést nyerhet az ügyvitelben szereplő adatokba:
• Kft. (székhely:., cg., adószám:)

3./ Klubtag jogai az adatkezelés során
   3.1./ Adatok törlése
A Klubtag kizárólag olyan személyes adatok iindokolatlan és késedelmesség nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban – a GaO C-től, melyet a Klubtag nem szerződéses jogviszonyban foglaltak, vagy valamely törvényi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és akkor, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   3.2./ Tájékoztatás kérése
A Klubtag bármikor jogosult a GaO C adatvédelmi tisztviselőjétől személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról felvilágítást kérni. A Klubtag bármikor kérheti a GaO C-től, hogy személyes adataiba betekinthessen. Ezen tájékoztatási kötelezettségének a GaO C a Back Office-n keresztül tesz eleget.

   3.3./ Visszajelzés
A Klubtag jogosult arra, hogy a GaO C-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

   3.4./ A Klubtag hozzáférési joga
A GaO C az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a Back Office üzemeltetésén keresztül biztosítja a Klubtag részére.

   3.5./ A helyesbítéshez való jog
A Klubtag jogosult arra, hogy kérésére a GaO C indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Klubtag jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Minderre a Back Office-n keresztül, vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül van lehetősége a Klubtagnak.

   3.6./ Az adatkezelés korlátozásához való jog
A Klubtag jogosult arra, hogy kérésére a GaO C korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• a Klubtag vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a GaO C ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, de a GaO C ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• a GaO C-nek már nincs szüksége az érintett személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Klubtag igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• a Klubtag tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett Klubtag hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A GaO C az érintett Klubtagot, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

   3.7./ A tiltakozáshoz való jog
A Klubtag jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:
• az adatkezelés közérdekű vagy a GaO C -re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
• az adatkezelés a GaO C vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a klubtag olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ebben az esetben a GaO C a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Klubtag érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Klubtag által a GaO C részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

A Klubtag adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését, illetve azon igényét, hogy az adatokba be kíván tekinteni, ingyenesen bármikor jelezheti a GaO C adatvédelmi tisztviselője felé. A GaO C indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül köteles válaszolni a Klubtag levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Klubtag bármikor kezdeményezheti a GaO C adatvédelmi tisztviselőjénél, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történt, valamint azt, hogy az adatkezelés – legalább abban az esetben, amikor az profilalkotásra épül – milyen következményekkel járhat, továbbá hogy minderről tájékoztatást kapjon.

   3.8../ Adathordozhatósághoz való jog
A Klubtag jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a GaO C abban az esetben, ha az adat kezelése a Klubtag hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. A Klubtag jogosult arra, hogy kérje azt, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn a Klubtagnak, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

4./ Adatkezeléssel szembeni panasz
A Klubtag jogosult bármikor panasszal fordulni az adatkezeléssel szemben a GaO C-hez, vagy közvetlenül a felügyeleti hatósághoz. Amennyiben panaszával elsősorban a GaO C-t keresi meg, a Társaság minden esetben megvizsgálja a panasz tartalmát, okát, és arra 15 napon belül észrevételt tesz.

A Klubtag a szolgáltatással vagy a GaO C tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Jánošíkova1644/4, 986 01 Fiľakovo, Slovakia
Elektronikusan: e-mail: dataprotection@validbest4you.eu

A GaO C a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Klubtag a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a GaO C a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. A GaO C a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (irodában) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Klubtagnak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles. A GaO C a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Klubtagnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a GaO C az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a GaO C egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A GaO C a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a GaO C az elutasítás indokáról tájékoztatja a Klubtagot.

Amennyiben a GaO C a panasz tartalmát nem tartja elfogadhatónak, vagy az érintett nem kíván panasszal élni, jogosult arra, hogy közvetlenül a Személyes adatvédelmi hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov:Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/.) forduljon panaszával, illetve bírósági jogorvoslatot vegyen igénybe.

5./ Adatvédelmi intézkedések
A GaO C a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, a GDRP rendelet előírásai valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ szakasza szerint jár el.

A GaO C az alábbi elveket veszi figyelembe a személyes adatok kezelése során:
• Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Klubtag számára átlátható módon kell végezni;
• A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
• Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
• Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Klubtagok azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a rendeletben a Klubtag jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;
• Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
• Elszámoltathatóság: A GaO C felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

A GaO C a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A GaO C jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott GDPR tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

6./ Hírlevél, E-DM
A GaO C kizárólag olyan elektronikus levelet küld a Klubtag részére, mely levél tartalma a szerződéses jogviszony szempontjából fontos, a termék vásárlással, a rendszer működésével, rendezvények szervezésével, vagy egyéb fontos információkkal kapcsolatos. A GaO C hírlevelet ekként senkinek nem küld.

7./ Adatvédelmi incidens kezelése
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A GaO C, amint tudomására jut valamely, általa kezelt adat vonatkozásában történt adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett jogaira és szabadságaira nézve.

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közli.

A GaO C adatvédelmi incidens tapasztalása esetén az Érintettet haladéktalanul, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A GaO C a tájékoztatóban leírja, hogy milyen jellegű adatvédelmi incidens történt, valamint az Érintettnek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatvédelmi incidens felismerését követően a GaO C megvizsgálja, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az Érintett sürgős értesítése érdekében. Ennek érdekében a GaO C képviseletében eljáró ügyvezető a tagokat, az adatokat kezelő valamennyi személyt, valamint külsős IT szakértőt az incidens értesülését követő 24 órán belül összehívja az incidens keletkezési okának megállapítására, az elvégzett és elvégzendő cselekvési tervek kidolgozására és a későbbi incidensek elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Fiľakovo, 2020. december 12.