Általános Szerződési Feltételek

I./ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

SZOLGÁLTATÓINK ADATAI (továbbiakban GaO C):

Név: GaO C – PS spol. s r.o.
Székhelye: Jánošíkova 1644/4, 986 01 Fiľakovo
Cégjegyzékszám
: 45291446
Adószám: SK2022923749
Képviselők: Németh Attila ügyvezető, Varga Attila ügyvezető
Elektronikus levelezési cím: info@validbest4you.eu

Adatvédelmi tisztviselő:
Név: Varga Attila
Tel: +421 948 024 166
E-mail: dataprotect@validbest4you.eu

Jelen szerződési feltételek a GaO C által a www.validbest4you.eu honlapon keresztül (online felület, továbbiakban: Honlap) valamint telefonos ügyfélszolgálaton keresztül nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket, valamint fontosabb információkat tartalmazzák.

A GaO C minden, a Honlapon keresztül vagy telefonos megkeresés alapján forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére, valamint a „VALID BEST4YOU”-hoz történő csatlakozásra a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az árutól és a megrendelő személyétől. A Klubtag a GaO C-hez (VALID BEST4YOU klubtagsághoz) történő csatlakozásakor, illetve az első Back Office-ba történő belépéssel jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum nyilvános.

A GaO C kiemelten fontosnak tartja és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy a Klubtagok ezen feltételeket legkésőbb regisztráláskor, illetve a Back Office-ba történő első belépés alkalmával megismerjék, a Klubtag az Általános Szerződési Feltételeket bármikor letölthesse, tárolhassa.

1./ Felhasználási feltételek
1./ Felelősség
A Klubtag illetve leendő Klubtag a Honlapot (www.validbest4you.com) kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a GaO C nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A GaO C – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a honlapot látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A honlapot látogató köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

2./ Szerzői jogok
A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a GaO C -t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak.

Amennyiben a GaO C a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 200.000 Ft+Áfa, azaz (kettőszázezer forint) plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó a GaO C részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely a GaO C adatbázisának jogosulatlan kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.

II./ONLINE REGISZRÁCIÓ A GaO C (VALID BEST4YOU) -HOZ
1./ Regisztráció
Amennyiben egy 18. életévét betöltött természetes személy a „VALID BEST4YOU” Klub tagjává kíván válni, azt elektronikus úton, a www.validbest4yuo.eu honlapon a Webshop/Regisztráció lehetőséget választva a termékrendelés során teheti meg az ott megjelenő űrlap kitöltésével. Csatlakozáskor az új Klubtag köteles megadni azon személy klubtagsági azonosítóját, akitől a VALID BEST4YOU -ról hallott, aki által csatlakozni kíván a rendszerhez (szponzorazonosító). Az űrlap kitöltését követően a „Tovább” gomb megnyomásával a regisztráló a VALID BEST4YOU tagjává még nem válik. A Klubtagsággá válás feltétele egy, a tagsági szintnek megfelelő termék csomag megvásárlása. A regisztráció megküldését követően a GaO C megküldi a megadott elektronikus levelezési címre a Leendő Klubtag azonosítóját és jelszavát tartalmazó üdvözlő levelet és tájékoztatót.

A regisztrált leendő Klubtag az első termékcsomag megvásárlásával válik a „VALID BEST4YOU” tagjává.

A Klubtag a regisztrálással, illetve a termékcsomag megvásárlásával elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF tartalmát. Az elküldött regisztrációt a GaO C a személyes azonosító megküldésével a megadott azonosítószámon iktatja és tárolja. A regisztrált Klubtagra a https://www.validbest4you.com/backoffice/downloads/forms linken közzétett, mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

2./ Tagsági megállapodás tartalma
A Klubtaggá válást követően a Klubtag jogosult a GaO C a (VALID BEST4YOU) termékeinek klubtagsági áron történő vásárlására, valamint arra, hogy részesüljön a marketingterv kínálta jutalékokból és kompenzációkból. A Klubtag tudomásul veszi, hogy a GaO C-től független személy, nem a GaO C alkalmazottja, sem ügynöke, sem képviselője, így nincs joga a GaO C (VALID BEST4YOU) nevében kötelezettséget vállalni.

A Klubtag az általa képviselt vállalkozás megbízottja, képviselője, így teljesítménye után járó jutalékát azon vállalkozásán keresztül veheti fel, akivel a GaO C megbízási szerződést kötött. A Klubtag tudomásul veszi, hogy semmilyen jövedelmet, sikert vagy hasznot nem garantálnak neki.

A Klubtag a GaO C-hez történő csatlakozásával az alábbi kötelezettségeket vállalja:
a) nem használja a GaO C (VALID BEST4YOU) tulajdonát képező neveket, védjegyeketvagy egyéb szerzői joggal védett anyagot a GaO C előzetes, írásbeli beleegyezésenélkül
b) nem használhatja a GaO C hálózatát, klubtagsági listáját, vagy bármely egyéb bizalmastermészetű információt arra, hogy a GaO C által forgalmazott áruktól eltérő bármilyenterméket vagy szolgáltatást terjesszen, vagy forgalmazzon, vagy más személlyel abbanegyüttműködjön
c) csak a GaO C által kiadott kiadványokat, ismertetőket, füzeteket, könyveket, DVD-ket,szórólapokat, internetes oldalakat használhatja, ezeket nem módosíthatja, és azokat az anyag rendeltetésétől eltérő módon vagy célból nem használhatja. Sajátreklámanyagok készítését, illetve hirdetés szövegét minden esetben jóvá kell hagyatnia Gao C-vel
d) tilos a Klubtagnak bármilyen fogyasztót megtévesztő, vagy gyógyításra utalókijelentést tenni. A termékekre vagy a hálózatra vonatkozó bármilyen sajtónyilatkozat mindenfajta (hagyományos, elektronikus, stb.) médiában tilos, illetve csak a GaO C előzetes írásbeli engedélyével lehetséges
e) tevékenysége során betartja a mindenkor hatályos, kötelező erejű adatvédelmi szabályokat.

A Klubtag tudomásul veszi, hogy
a) ő viseli az esetleges tisztességtelen piaci magatartásának, illetve adatvédelmi szabályok megsértésének minden következményét, mely magatartásra visszavezethetően a GaO C-t felelősség nem terheli
b) szerződésszegést követ el a Klubtag vállalkozása, ha a jelen ÁSZF-ben, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat a Klubtag megszegi, valamint a GaO C üzleti, jó hírét rontja
c) bármely bizalmas természetű információ harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele – legyen az akár a Klubtag hozzátartozója is – a megállapodás ésa vállalkozással megkötött megbízási szerződés megszegését jelenti
d) a GaO C megváltoztathatja a GaO C Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve az azzal összefüggő marketingtervet a Klubtag előzetes értesítése nélkül is. A változásakkor lép hatályba, amikor az közzétételre kerül a cég honlapján: www.validbest4you.eu

Bármelyik fél jelen megállapodást 1 hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja. Amennyiben a Klubtag a GaO C ÁSZF-ben és/vagy a GaO C Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt bármely pontját megsérti, a Gao C jogosult a Klubtagot a rendszerből törölni, valamint kötbérigényét és kártérítési igényét a Klubtaggal szemben érvényesíteni. A felek rögzítik, hogy a kötbér mértéke a kötelezettségszegést megelőző hónapban a Klubtag teljesítménye után vállalkozásának járó jutalék tízszerese. A GaO C követelheti a kötbéren felüli kárának megtérítését is.

Jelen szabályzat 1. számú mellékletét képezi a GaO C Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet a Klubtag külön kifejezett nyilatkozatával elismerni, elfogadni köteles.

III./ TERMÉKVÁSÁRLÁS
1./ A GaO C-től (VALID best4you márkanév alatt) vásárolható termékek kör e
A vásárolható termékek köre, ára (bruttó értékben feltüntetve) a back office felületén belül a rendelések/új rendelés menüpont alatt található, illetve a webshopban valamennyi termék vásárlásának a megjelenő kép alatt is feltüntetésre kerül. A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. A GaO C fenntartja a feltüntetett árak változtatásának jogát.

2./ Vásárlás menete
2.1./ Telefonon történő vásárlás
A telefonon történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon lehetséges. A GaO C fenntartja magának a jogot arra, hogy a Klubtag adatainak valódiságáról meggyőződjön és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje.

Telefonos megrendelés az alábbi telefonszámokon lehetséges:

•Magyarország: +36- 70-719-07-58(magyar nyelven)
•Csehország és Szlovákia: +421-951-223-151 (cseh és szlovák nyelven)
•Németország: +
•Ausztria: +
•Nagy-Britannia: +44- (angol nyelven)
•Lengyelország: +48- (lengyel nyelven)
•Svédország: +46- (svéd és angol nyelven)
•Románia: +
•Szerbia: +
•Ukrajna: +

A rendelés leadását követően a jelen tájékoztató 2.3./ pontban meghatározott vásárlás visszaigazolása minden esetben a Klubtag által a telefonbeszélgetés alkalmával megadott e- mail címen történik.

Telefonon történő vásárlás esetén kizárólag 6.1./ a) illetve c) pontjában megjelölt fizetési mód vehető igénybe.

A telefonos rendelés során a GaO C minden esetben tájékoztatja a Klubtagot a jelen ÁSZF-ben foglaltakról.

2.2./ Webshopon történő vásárlás
A webshopban (https://webshop.validbest4you.eu/) történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A GaO C fenntartja magának a jogot arra, hogy a Klubtag adatainak valódiságáról meggyőződjön és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje.

A Klubtag a GaO C által üzemeltetett webshopban található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A kosár tartalmazza a Klubtag által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket és a Klubtag által fizetendő végösszeget. A tovább gomb megnyomását követően a „rendelés adatai” rovatainak kitöltése szükséges, melyen továbblépve a Klubtag leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Klubtag a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „rögzítés” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a GaO C-nek. Amennyiben a Klubtag az adatokon változtatni kíván, úgy a „vissza” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat.

A Klubtag a „rögzítés” gombra kattintással adja le véglegesen megrendelését, melyet a GaO C elektronikus úton igazol vissza a Klubtag által megadott elektronikus levelezési címre. A GaO C a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését követő 48 órán belül a Klubtag által megadott elektronikus levelezési címre történő levél megküldésével igazolja vissza a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a GaO C visszaigazolása a rendelés Klubtag által történő megküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Klubtag részére nem érkezik meg, abban az esetben a megrendelés, azaz a szerződés a felek között nem jött létre, ekként a Klubtag mentesül az ajánlati kötöttség alól, a Klubtag és a GaO C pedig a szerződéses kötelezettség alól. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Klubtag által leadottaknak, azt a Klubtag köteles a GaO C részére elektronikus válaszlevél formájában 1 napon belül jelezni. A visszaigazoló e-mail megküldéséig a leendő Klubtag jogosult a vételi ajánlatát visszavonni a GaO C részére megküldött e-mail útján vagy a központi ügyfélszolgálatra történő telefonhívással.

A rendelés leadására és a webshop használatára az alábbi nyelveken van lehetőség: bolgár, cseh, francia, lengyel, magyar, német, svéd, szlovák, UK angol. A szerződéskötés nyelve: magyar vagy angol.

2.3./ Vásárlás visszaigazolása
A GaO C megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Klubtag által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés kiválasztott módját, a termék egységárát és szállítási költségét, a Klubtag által fizetendő teljes összeget, valamint a várható szállítási határidőt.

A GaO C a Klubtagot a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. A GaO C a Klubtagot a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig írásban tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével azzal, hogy a Klubtag ezen tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti a GaO C felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is kéri, vagy eláll a vásárlástól.

A GaO C a Klubtag által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémákért – pl.: a megadott címen a Klubtag nem érhető el – semmilyen felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a GaO C a Klubtag számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Klubtag a hálózathoz történő csatlakozásával – ekként a megrendelései leadásakor is – a GaO C hatályos etikai kódexének, valamint adatvédelmi nyilatkozatának aláveti magát, mely a https://www.validbest4you.eu/backoffice/downloads/forms linken érhető el.

A Honlapon illetve telefonon történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a leendő Klubtag vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre a szerződés a GaO C, mint Eladó és a Klubtag, mint Vevő között.

3./ Adatbeviteli hibák javítása
A Vevőnek a vásárlás és a regisztráció bármely szakaszában és annak elküldéséig a weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen a vissza gomb segítségével.

4./ A szerződés létrejötte
A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

5./ A szerződés iktatása
A Honlapon vagy telefonon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

6./ Fizetés, termékek ára
6.1/ Fizetési módok A GaO C megrendelt termékek fizetésére az alábbi fizetési módokat biztosítja:

a) Előre utalás bankszámlára: a Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, vagy személyes átvételét megelőzően fizeti meg a GaO C bankszámlájára banki átutalás útján. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számát minden esetben szükséges feltüntetni. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után a GaO C e-mailen elküldi a Klubtag/Vevő részére az utaláshoz szükséges adatokat
b) Bankkártyával történő fizetés: Az Eladó lehetőséget biztosít arra, hogy a termék megrendelését követően bankkártyás fizető felület használatával előre történjen az áru ellenértékének megfizetése az OTP Simple által üzemeltetett bankkártyás fizetési rendszer segítségével. Amennyiben a Vevő ezen fizetési módot választja, a rendszer átirányítja őt az OTP Simple által üzemeltetett weboldalra, mely weboldal tartalmáért, az ott megadott adatokért, esetlegesen a Bank által felszámított költségekért, egyéb tájékoztatásokért az Eladó felelősséget nem vállal
c) Készpénzes fizetés: A Klubtagnak személyes átvétel esetén lehetősége van készpénzzel fizetni, amennyiben a személyes átvétel lehetőségét választja a GaO C weboldalán felsorolt átvételi pontjain.

Amennyiben a megrendelés leadását követő 2 hónapon belül a rendelés ellenértéke nem kerül kifizetésre, abban az esetben a megrendelést a GaO C automatikusan törli. A vételár kifizetése a szállítás feltétele.

A választott fizetési módtól a Klubtag csak a GaO C előzetes hozzájárulásával térhet el.

6,2./ Termékek ára
A termékek vételára a Webshopban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon kerül feltüntetésre, mely vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A termékek ára magyar forintban (HUF) értendő.

Az árváltoztatás jogát a GaO C fenntartja és a Webshop felületén jelentkező esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

A GaO C fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a weboldalon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Ez esetben a módosítást megelőzően leadott rendeléseket, a módosítást megelőző feltételekkel és áron teljesíti a Klubtag részére.

A GaO C nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árért (pl. 0 Ft, 1 Ft). Ilyen esetekben a GaO C nem köteles a terméket a weboldalon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.

Hibás ár feltüntetése esetén a GaO C írásban ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Klubtag eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

7./ Számla
A GaO C elektronikus számlát állít ki, amelyet elektronikus úton, e-mailben bocsát a Klubtag részére. A Klubtag kérésére a számlát papír alapon a GaO C a Klubtag rendelkezésére bocsátja.

A Klubtag részére kiállított számlák utólag a Back Office felületen elérhetőek a Klubtag részére.

8./ Átvétel
A Klubtag a megrendelt árut a rendeléskor kiválasztottaknak és GaO C által visszaigazoltan elfogadottaknak megfelelően a

• Klubtag által megadott szállítási címén a visszaigazoló e-mailben jelzett
időintervallumban futárszolgálat által történő házhozszállítás keretében
• személyesen a GaO C székhelyén (.), vagy telephelyén () vagy
• CP-ből (a megrendeléskor kiválasztott CP-től) történő átvétellel veheti át.

A személyes átvételre a rendelést követő 2 hónapon belül van lehetőség.

9./ Szállítással kapcsolatos információk
A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik. A szállítás díja a megrendelést követően a GaO C által megküldött visszaigazoló e-mailben feltüntetett összeg.

A házhozszállítás díja egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a Klubtag hibájából nem történik meg az áru átadása, úgy az ennek eredményeként felmerülő többletköltségek a Klubtagot terhelik. A Klubtag köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Amennyiben a Klubtag az átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Klubtagnak pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség.

A szállítási árakról és a szállítási időről az alábbi oldalon tájékozódhat bővebben:

https://gls-group.eu/HU/hu/home
https://www.validbest4you.com/trainingcenter/doc/delivery_hu_2020.pdf

9.1./ Felelősségvállalás a kézbesítésért
A kiszállítás sikertelensége és ezáltal a megrendelés nem teljesítése nem róható fel a GaO C részére abban az esetben, ha

a. a Klubtag által megadott szállítási cím nem megközelíthető a szállító által használt gépjárművek bármelyikével,
b. a Klubtag rossz szállítási címet, telefonos elérhetőséget adott meg GaO C részre,
c. a Klubtag egyéb saját hibája, problémája okán nem veszi át a küldeményt.

A GaO C a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli és az érintett, fent említett szállítást végző szolgáltató felé továbbítja a Klubtag azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat.

9.2./ Távol eső és nehezen megközelíthető területi pótdíj
Az alacsony lélekszámú illetve nehezen megközelíthető belföldi és nemzetközi területek közötti szállítás magasabb szállítási költségekkel jár. A távol eső és nehezen megközelíthető területi pótdíj úgy kerül kialakításra, hogy megfelelően tükrözze az ilyen területekre történő szolgáltatás biztosítását.

A Távol eső és nehezen megközelíthető területi pótdíjat a GaO C-vel szerződésben álló csomagszállító, minden esetben egyedileg, a szállítási cím alapján határozza meg.

A pótdíj megfizetésére a Klubtag a GaO C tájékoztatása alapján köteles.

A Távol eső és nehezen megközelíthető területi pótdíjakról bővebben az alábbi weboldalon tájékozódhat:

• https://www.ups.com/hu/hu/shipping/zones-and-rates/area-surcharge.page?
• https://www.dhl.com/content/dam/downloads/g0/express/services/surcharges/dhl_express_remote_areas_hu_hu.pdf

10. / Elállási jog
10.1./ GaO C elállási joga
Megilleti a GaO C-t az elállás joga abban az esetben, amennyiben olyan áru megrendelése történt, amely a készletből kifogyott, és azt a GaO C már nem tudja megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén a GaO C azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján a megrendelt termék más termékre történő szerződésmódosítása céljából, amennyiben a Vevő ezt nem fogadja el, a Vevő által esetlegesen már megfizetett összeget a GaO C 14 napon belül visszautalja a Vevő bankszámlájára.

10.2./ Vevői elállási jog
A GaO C tájékoztatja Vevőit, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján.

10.3./ Vevői elállási jog gyakorlásának menete
Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

a. termék,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék,
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a GaO C székhelyére vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek útján a GaO C részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailben lévő elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a GaO C részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A GaO C e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a GaO C-nek. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe az GaO C a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztónak a levelét ajánlott küldeményként kell postára adnia ahhoz, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a GaO C címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék GaO C címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A GaO C-nek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő, mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a GaO C visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a GaO C által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A GaO C jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a GaO C a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a GaO C a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

10.4./ A Fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek
A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, a GaO C által eladott termékek tekintetében:

a. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a GaO C által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az Eladó, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak;
c. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
d. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

10.5./ Elállási nyilatkozat minta
Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailben lévő elállási nyilatkozat – mintát is, mely az alábbi:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

Címzett: GaO C PS spol. s r.o. 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve: 

A fogyasztó(k) címe: 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt

11. / Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás
A GaO C minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges kezelést indokolja, abban az esetben a GaO C a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Klubtagunk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a szállító vállalkozás alkalmazottjának jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Ha a részleges elvesztés, vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül tudja Ön, mint Vevő a szállító vállalkozáshoz írásban bejelenteni. Minderre tekintettel felhívjuk minden Klubtagunk figyelmét, hogy az áru átvételét követő 3 munkanapon belül minden esetben vizsgálja át az árut, hogy az a szállításkor nem sérült-e, mivel a szállításból eredő kár érvényesítésére kizárólag ezen 3 munkanapon belül van lehetőség. Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a GaO C felelősséget nem vállal.

11.1 /Hibás teljesítés
A GaO C hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a GaO C, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A GaO C a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

11.2./ Kellékszavatosság
Kellékszavatossági jog érvényesítése: A Vevő a GaO C hibás teljesítése esetén a GaO C-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatossági igény során érvényesíthető jogok: A Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a GaO C számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a GaO C költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a GaO C adott okot.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének ideje: A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kellékszavatosságra kötelezett: A Vevő a GaO C-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a GaO C nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

11.3./ Termékszavatosság
Termékszavatossági jog érvényesítése: Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az 11.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igény során érvényesíthető jogok: Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak: A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igény érvényesítésének ideje: Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatosságra kötelezett: Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) termékszavatossági kötelezettsége alóli mentesülés:

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a Vevők figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

12. / Jogérvényesítési lehetőségek
12.1./ Panaszügyintézés helye A Vevő az áruval vagy a GaO C tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő személyesen vagy postai úton: GaO C – PS spol. s r.o.

12.2./ Panaszügyintézés módja
A GaO C a szóbeli panaszt – amennyiben arra lehetősége van – azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a GaO C a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig őriz, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel. GaO C a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A GaO C a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a GaO C az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a GaO C egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A GaO C a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén GaO C az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

12.3./ Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

12.4./ Jogvita
Amennyiben a GaO C és Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a GaO C-vel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vevő számára:

a. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

b. Online vitarendezés: A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára. A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el. Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr 

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait. Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31

12.5./ Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 

Telefonszám: 06-72-507-154 

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501- 525, 06-76-501-523 

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefonszám: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 

Telefonszám: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefonszám: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4- 6. 

Telefonszám:06-22-510-310 

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 

Telefonszám: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 

Telefonszám: 06-52-500-710 

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefonszám: 06-36-429-612 

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373- 2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

Telefonszám: 06-34-513-027 

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 

Telefonszám: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület 

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

Telefonszám: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 

Telefonszám: 06-82-501-026 

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

Telefonszám: 06-42-311-544 

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület 

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 

Telefonszám: 06-74-411-661 

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület 

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

Telefonszám: 06-94-312-356 

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 

Telefonszám: 06-88-429-008 

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 

Telefonszám: 06-92-550-513 

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020. december. 23.